17 Nov ’19 Ash-throated Flycatcher (4)

‹ Return to